Regulamin Sklepu Internetowego 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem https://nova.agraart.pl prowadzony jest przez firmę Agra-Art S.A., z siedzibą przy ulicy Wilczej 55/63 w Warszawie 00-679, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101181, NIP 526-187-92-58, REGON 01247822900000, kapitał zakładowy w wysokości 500 150,00 zł.

§ 1 – Definicje:

 1. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.
 2. Artykuł – tekst informacyjny zamieszczany na stronie internetowej Sklepu.
 3. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.
 4. Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Operatora, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.
 5. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby usług świadczonych w ramach Sklepu oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.
 6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego utworzenie Konta lub zapisanie się na Newsletter.
 8. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego przesłanie wiadomości Operatorowi.
 9. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego Kupującemu złożenie wobec Operatora oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 459 z późn. zm.).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Kupujący – Użytkownik, który (1) złożył w Sklepie Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub (2) zawarł Umowę Sprzedaży.
 14. Operator – podmiot zarządzający Sklepem, którym jest Agra-Art S.A., z siedzibą przy ulicy Wilczej 55/63 w Warszawie 00-679.
 15. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
 16. Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Operatora, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.
 17. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Operatora znajdujący się pod adresem internetowym goldenmark.com, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu Towarów.
 18. Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Kontrahenta.
 19. Towar Zindywidualizowany – Towar, który został wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub Towar wyraźnie zindywidualizowany przez Kupującego.
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Kupującym, a Kontrahentem za pośrednictwem Sklepu.
 21. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 22. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.

§ 2 – Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest Agra-Art S.A., z siedzibą przy ulicy Wilczej 55/63 w Warszawie 00-679, Spółka przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym nova.agraart.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze sklepu internetowego www.nova.agraaart.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym nova.agraart.pl, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku otrzymania stosownej zgody). Więcej informacji: polityka prywatności.
 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3 – Zamówienia

 1. Sklep internetowy https://nova.agraart.pl umożliwia Klientom:
 • składanie zamówień (ofert zakupu) na towary dostępne w sklepie internetowym https://nova.agraart.pl;
 • zamawianie towarów przygotowywanych na indywidualne życzenie klienta z wybranego, dostępnego w sklepie internetowym wzoru;
 • zawieranie umów sprzedaży na odległość;2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym2. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Użytkownika.3. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Ceny w Oddziałach mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu.

  4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://nova.agraart.pl/. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
  5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
  6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o dostępności towaru i możliwości nadania mu statusu „wysłane”.
  7. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Operator może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

§ 4 – Dostawa 

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://nova.agraart.pl dostarczany jest za pośrednictwem wybranych firm kurierskich (Fedex, DHL) lub Poczty Polskiej.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki),
 • ewentualny czas wydruku zamówienia dokonywanego na indywidualne życzenie klienta,
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Agra-Art S.A. wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty).
 1. Faktura VAT marża wysyłana jest wraz z towarem na adres podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Agra-Art S.A. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

§ 5 – Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  • Przelewem na rachunek bankowy podany przez Agra-Art S.A.,
  • Kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych First Data. lub Paypal,
  • Za pomocą portmonetki elektronicznej operatora PayPal;
 1. Agra-Art S.A. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Agra-Art S.A., jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie.

§ 6 – Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Agra-Art S.A., lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Agra-Art S.A., nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki od  Agra-Art S.A., do konsumenta tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Agra-Art S.A., (np. dostawa w sobotę, wysyłka zagraniczna).
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 – Gwarancja Jakości

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Agra-Art S.A..
 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą Agra-Art S.A., z siedzibą przy ulicy Wilczej 55/63 w Warszawie 00-679, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101181, NIP 526-187-92-58, REGON 01247822900000, kapitał zakładowy w wysokości 500 150,00 zł, a Klientami.
 3. Agra-Art S.A. udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez artystów, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.
 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Agra-Art S.A.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Agra-Art S.A. i  w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, lub zerwania hologramów.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Agra-Art S.A. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Agra-Art S.A., który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Agra-Art S.A. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 6. Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:
  – klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar na koszt Agra-Art S.A. za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
 7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Agra-Art S.A. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Agra-Art S.A. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Agra-Art SA kosztów.
 8. Agra-Art S.A. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 9. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Agra-Art S.A. w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Agra-Art S.A. – Reklamacje należy kierować pod podany niżej adres:

  Agra-Art S.A.
  Ul. Wilcza 55/63
  00-679 Warszawa
  tel. +48 502 558 066 lub +48 501 367 324
  e-mail: nova@agraart.pl, agra@agraart.pl

§ 8 – Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Agra-Art S.A. zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Agra-Art S.A., który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
 3. Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy nova@agraart.pl, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. oryginał certyfikatu autentyczności). W przypadku ich braku Agra-Art S.A. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Agra-Art S.A.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  • Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać sprzęt na koszt Agra-Art S.A. za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
  • Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Agra-Art S.A. uprawniona jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

§ 9 – Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Agra-Art S.A. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. Agra-Art S.A.ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Agra-Art S.A. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Agra-Art S.A. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego https://nova.agraart.pl. możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseliAktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://nova.agraart.pl.
 1. Regulamin Sklepu Internetowego https://nova.agraart.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.